พืชพรรณ

 หมายถึง พืชที่อยู่ในพื้นที่หนึ่งเองอยู่แล้วโดยธรรมชาติ และไม่ได้มีกิจกรรมของมนุษย์เข้าไปแทรกแซง เนื่องจากโลกเราเหลือพืชพรรณตามธรรมชาติเพียงน้อยนิดที่ยังคงไม่ถูกมนุษย์เข้าไปแทรกแซง เราจึงใช้คำว่า “พืชพรรณตามธรรมชาติ” เพื่อหมายถึงพืชพรรณทุกชนิดที่ไม่ได้ถูกจัดการหรือดูแลโดยมนุษย์หรือกิจกรรมทางการเกษตร

https://sites.google.com/