สัตว์โลก

 สัตว์เป็นสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งบนโลกนี้ ที่ถือได้ว่ามีความสำคัญในแง่ต่างๆ เป็นสิ่งมีชีวิตที่อยู่ใน อาณาจักรสัตว์ กลุ่มโดเมน (Domain) สิ่งมีชีวิตจำพวก Eukaryote ลักษณะ เด่นก็คือ เป็นสิ่งมีชีวิตพวกที่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส ประกอบด้วย หลายๆเซลลที่์มีการแบ่งหน้าที่ของแต่ละเซลล์เพื่อทำหน้าที่เฉพาะอย่างไม่มี คลอโรฟิลล์ จึงสร้างอาหารเองไม่ได้ ดำรงชีวิตได้หลายลักษณะทั้งบนบกในน้ำ และบางชนิดเป็นปรสิต อันได้แก่สัตว์ทุกชนิด ตั้งแต่สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังจนถึงสัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง เช่น ไส้เดือน ผีเสื้อ แมว หมาป่า งู ดอกไม้ทะเล ฟองน้ำ จนรวมไปถึงมนุษย์ หรือ สิ่งมีชีวิตที่สามารถหายใจได้ เคลื่อนไหวได้มี 2 ชนิดด้วยกันคือ

1.สัตว์ที่มีกระดูกสันหลัง
2.สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง